Yayınlar

Mayıs, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı

Resim
Türkiye’deki STK’ların yerel ve ulusal düzeyde karar süreçlerine katılımlarının artırılması ve birbirleriyle, kamu kuruluşlarıyla ve özel sektörle diyalog ve işbirliği kurmalarının teşvik edilmesi konularında projelerin gerçekleştirilebileceği Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı teklif çağrısı 24.05.2013 tarihinde yayınlanmıştır. Programın Bütçesi ve Sağlanacak Hibe Tutarı: Toplam bütçesi 1 Milyon Avro olan program kapsamında projelere azami 50.000 Avro tutarında hibe desteği sağlanacaktır. Uygun Başvuru Sahipleri: AB üye ülkeleri veya Türkiye’de faaliyet gösteren; tüzel kişiliğe haiz, kar amacı gütmeyen ve programın son başvuru tarihinden 12 ay önce kurulmuş olan dernek ve vakıflar. Son Başvuru Tarihi: Programın son başvuru tarihi 29 Temmuz 2013, saat 16:00’dır. Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı hakkında detaylı bilgi için, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi adreslerini takip ediniz.

Siyasi Kriterler ve Medya Hibe Programlar​ı Tanıtım Günü

Resim
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Türkiye ve AB arasında sivil toplum aracılığıyla siyasi ve kültürel diyalogun geliştirilmesine yönelik çabalar, çeşitli projeler ve hibe programları ile sürdürülmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen "AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi" projesinin ikinci ayağını oluşturacak olan "AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyalogu-III" projesi ile sivil toplum kuruluşlarının AB ülkelerindeki muadilleriyle diyalog geliştirmelerine yönelik projelerine destek verilmeye devam edilecektir. Programın birinci ve ikinci aşamalarını takiben, 2013 yılı içerinde uygulaması başlayacak olan Sivil Toplum Diyalogu projesi, "Siyasi Kriterler" ve "Medya" bileşenlerinden oluşmaktadır."Siyasi Kriterler" bileşeni kapsamında, insan hakları ayrımcılıkla mücadele ve demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında faa…

Siyasi Kriterler Hibe Programı

Resim
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programının hedefi; AB’nin siyasi konularla ilgili politikalarının Türkiye genelinde tanınması, AB üye ülkeleri ile Türkiye’de siyasi konularla ilgili sivil toplum aktörleri arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve karşılıklı tecrübelerin paylaşımı yoluyla katılım öncesi süreç için hazırlık fırsatı verilmesidir. Hibe programının teklif çağrısı 20 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.


Programın Özel Hedefleri: Siyasi reformların geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine katkı sağlamak ve Türk toplumunda reformların benimsenmesinin sağlanması için STK’ların kurumsal kapasitesinin iyileştirilmesiSiyasi kriterler alanında çalışan Türkiye ve AB STK’ları arasında ileri diyaloğun teşviki, daha iyi bilgi ve uzmanlık değişimi ve siyasi kriterlerle ilgili konularda Türkiye ve AB Üye Ülkeleri’ndeki yanlış anlamalar ve kaygıların azaltılması için sürdürülebilir ağların kurulması
Programı…

Medya Hibe Programı

Resim
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Medya Hibe Programı ile medya sektöründeki aktörlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Türkiye ile AB ülkelerindeki aktörler arasında sürdürülebilir diyaloğun oluşturulması hedeflenmektedir. Hibe programının teklif çağrısı 20 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.


Programın Özel Hedefleri: Türk-AB medyası ve medya ile ilgili STK’lar arasında güçlendirilmiş iletişim ağları oluşturma, ortak faaliyetler ve eşle öğrenmeTürk-AB medyası ve medya ile ilgili STK’lar arasında AB konuları hakkında iyi uygulamaların paylaşımı ile yenilikçi girişimlerin ve medya yapımlarının teşviki
Programın Bütçesi ve Sağlanacak Hibe Tutarı: Toplam bütçesi 3 Milyon Avro olan Medya Hibe Programı kapsamında belirtilen öncelikli alanlarına yönelik diyalog projelerine azami 150.000 Avro tutarında hibe desteği sağlanacaktır. Uygun Başvuru Sahipleri: Medya Kuruluşları (yerel, bölgesel, ulusal görsel-işitsel medya, yazıl…

Genç Girişimciler için Erasmus Teklif Çağrısı

Resim
Ülkemizdeki koordinasyonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) kapsamında “Genç Girişimciler için Erasmus” konulu proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.


Çağrının amacı, Genç Girişimciler için Erasmus Programını uygulayacak aracı kurumların (Intermediary Organizations- IO) seçilmesidir. Kamu ve Özel sektörün başvurabildiği teklif çağrısı kapsamında kurulacak ortaklıkların en az 4 farklı katılımcı ülkeden 5 farklı kurumu içermesi gerekmektedir.  Yeni girişimcilerin değişimini desteklemek amacıyla sağlanılan hibelerle Komisyon tarafından ulaşılmak istenen spesifik amaçlar aşağıda yer almaktadır. Yeni girişimcilere başarılı bir başlangıç ve iş fikirlerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla katılımcı ülkelerde yer alan KOBİ’lerde iş üstünde eğitim sağlanması,Girişimciler arasında, başlangıç ve iş fikirleri geliştirme aşamasındaki engeller ve zorluklar üzerine tecrübe ve bilgilerin paylaşılmasını desteklemek,Piyasa erişimin…

Eko-İnovasyon Pilot Projeler ve Piyasa İhtiyaçlarına Cevap Veren Projeler Teklif Çağrısı

Resim
Kapsamı: Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı – Girişimcilik ve Yenilik Programı (CIP – EIP)


Yürütücü Kurum: Rekabet Edebilirlik ve Yenilik İcra Ajansı (Avrupa Komisyonu)
Toplam Bütçe: 31.585.000 € (Başvuran projelerin toplam uygun maliyetlerinin %50’sine kadar hibe verilecektir.)
Kimler Faydalanabilir: Başvurular bir ya da daha fazla sayıda tüzel kişilik tarafından yapılabilir. Başvuranların tümü, kamu sektörü ya da özel sektör ayrımı yapılmaksızın, Avrupa Birliği üye devletlerinin topraklarında yerleşik tüzel kişiler olmalıdır (program aday ülkelere de açıktır). Gerçek kişiler eko-inovasyon girişimine başvuramaz.
Genel Amaç: Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı kapsamındaki Eko-İnovasyon; “sürdürülebilir gelişme hedefine ulaşma amacı güden her türlü kayda değer yenilikçiliği” kapsar. Bunu yaparken; çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek hedeflenmekte, enerji de dâhil olmak üzere doğal kaynakların daha verimli ve sorumlu bir şekilde kullanılması amaçlanma…

Uluslararası Tematik Turizm Ürünlerinin Genişletilmesinin ve Teşvikinin Desteklenmesi

Resim
Ülkemizdeki koordinasyonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında  “Uluslararası Tematik Turizm Ürünlerinin Genişletilmesinin ve Teşvikinin Desteklenmesi’’ konulu proje teklif çağrısı yayınlamıştır.


Bu çağrının temel hedefi; turizm ürünlerinin kendi görünürlüğünü ve pazar alımını geliştirerek Avrupa’da sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve tanıtımına katkıda bulunmaktır. Bir diğer temel hedef ise turizmle ilgili paydaşlar arasında Kobilerin vurgusu ile ulus ötesi işbirliği ortamının oluşmasına katkı sunmaktır. Başvuru sahibi en az 4 ülkeyi kapsayan tematik konulu ve sürdürülebilir turizmin gelişimi konusunda yüksek potansiyele sahip bir turizm ürününü teklif etmelidir.
Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) ile birlikte Rekabet ve Yenilik Çerçeve Programı için proje başına Avrupa Birliği’nin en fazla katkısı 250.000.00 Avro’dur.
Son Başvuru Tarihi 3 Temmuz 2014’tür. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
Resim
Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi’nin düzenlemekte olduğu “Avrupa Günü” etkinlikleri kapsamında Avrupa Birliği Çocuk Şenliği’ne teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır. Program 9 Mayıs 2013 Perşembe Günü Saat 14.00'te Hattat Ahmet Karahisari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.