Kayıtlar

Kasım, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Valilik Afyonkarahisar’ı Tanıtacak

Resim
Afyonkarahisar Valiliği, T.C Zafer Kalkınma Ajansı’na 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programına sunulan ve ajans tarafından desteklenmeye değer bulunan “Afyonkarahisar’ı Bir de Bizimle Keşfedin” isimli proje kapsamında hazırlanacak Kent Rehberi ile Afyonkarahisar’ı tanıtacak.


Toplam 380 sayfadan oluşan rehberin içeriğinde Afyonkarahisar’ın başta tarihi ve turistik yerleri olmak üzere, şehrin kültürü, mutfağı, termal merkezleri, anıt ve şehitlikleri, bitki örtüsü, doğal güzellikleri, konaklama imkânları gibi başlıklar yer alıyor. Tüm başlıkların resimlerle desteklendiği rehberde ayrıca Afyonkarahisar’ın ilçeleri, il merkezinde ve ilçelerinde düzenlenen şenlik ve festivaller gibi bilgilere de yer veriliyor.
Rehberle aynı anda hazırlanan bir başka tanıtım aracı ise internet sitesi.
www.afyontanitim.com Adresli internet sitesinde de yine aynı içerik yer alıyor.
Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamad…

Çocuk Hakları Hibeleri için Teklif Çağrısı

Resim
Temel Haklar ve Yurttaşlık Programı kapsamında çocuk haklarına öncelik veren 2013 hibeleri için Çocuk Hakları Hibeleri Teklif Çağrısı açılmıştır. Başvurular için son tarih 12 Mart 2014 saat 12:00’dir.

Çocuk hakları ile ilgili öncelikler aşağıdaki konuları kapsamaktadır: Bakımevlerinde ya da gözaltında tutulan çocuklardan sorumlu uygulayıcılar/profesyoneller için çocuk hakları ile çocukla onun yaşına ve bulunduğu ortama uygun şekilde iletişim kurulması konularında eğitim.Yargı süreçleri (adli ya da idari hukuk) bağlamında çocuklarla etkileşimde bulunan hukuk ve diğer alanlardaki (örneğin sosyal ve sağlık çalışanları, polis) profesyoneller ve uygulayıcılar için çocuk dostu adalet6 konusunda eğitim kılavuzlarının geliştirilmesi ve uygulanması. Kılavuzlar, AB üyesi tüm Üye Devletlerde erişilebilir ve kolayca kullanıma uyarlanabilir olacak şekilde hazırlanmalıdır. Kılavuzlar pilot uygulamaya tabi tutulmalı ve pilot uygulama neticesinde gerektiğinde proje kapsamında uyarlanabilmelidir.Roman ç…

Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Çağrısı

Resim
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü-KSGM) ve Dünya Bankası, Türkiye’de kadınların ekonomik fırsatlara erişimini sağlamak ve bu çerçevede kadınların daha çok ve daha iyi koşullarda istihdam olanaklarına erişimini arttırmak için İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA)’ndan sağlanan hibe kaynakları ile “Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması “ başlıklı bir proje uygulamaktadır.
Proje, söz konusu alanlarda politika tasarlanabilmesi için gereken kanıt zeminini güçlendirmeye, bilgileri derlemeye ve bunları temel aktörler ve paydaşlara aktarmaya ve belli gruplara yönelik hedeflenmiş destek uygulamalarını gerçekleştirmeye odaklanmaktadır. Proje kapsamında kanıta dayalı politika gelişimine imkân ve bilgi sağlamak için araştırmaların desteklenmesi öngörülmektedir. Bu yolla istihdamda toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili araştırmaların ve bilgi üretiminin ulusal düzeyde ve politika yapma odağıyla geliştirilmesinin sağlanması hede…

Kümelenme Destek Programı

Resim
Kümelenme Destek Programı’nın genel hedefi, Ulusal Sanayi Strateji Belgesi’nin çizdiği çerçeve kapsamında, Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır.


Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 30 milyon TL ‘dir.
Kümelenme birlikteliği içinde aşağıdaki kurum ve kuruşlar yer alabilir.
- İl Özel İdareleri,
- Yerel yönetimler,
- Üniversiteler ve araştırma kurumları,
- Teknoloji geliştirme bölgeleri,
- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde kurulan sanayi odaları ile sanayi ve ticaret odaları, borsaları
- Serbest bölgeler,
- Organize sanayi bölgeleri,
- İhracatçı birlikleri,
- Endüstri bölgeleri,
- Kümelenme Birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler, vb. me…