Yayınlar

Mayıs, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sivil Düşün Aktivist Programı Başvuruları Açılıyor

Resim
Sivil Düşün Aktivist Programı, yenilenen yapısıyla sivil toplumun tüm aktörlerine 2016 yılında da destek vermeye devam edecek. Başvuru ve uygulama süreçleri kolaylaştırılmış, esnek ve şeffaf bir yaklaşımla gerçekleştirilen, sivil alanda faaliyet gösteren farklı aktörleri hedefleyen Aktivist Programı, yenilenen yapısıyla destek başvurularını 23 Haziran 2016 Perşembe günü saat 13:00’de yeniden açıyor.

Aktivist Programı; hak temelli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri, sivil işbirlikleri, ağlar, platformlar, sendikalar, kent konseyleri, kar amacı gütmeyen diğer yapılar ve aktivistlerin; katılımcı demokrasinin, eşitlik ve özgürlük değerlerinin geliştirilmesine katkıda bulunan çalışmalarını Nisan 2013 tarihinden beri destekliyor.
Önümüzdeki iki yıl süresince dilediğiniz zaman başvuruda bulunabileceğiniz Aktivist Programı, destek verdiği alanları da genişletip, çeşitlendiriyor. Farklı kategorilerde gerçekleştirebileceğiniz başvurular, genişleyen Sivil Düşün Teknik Destek Ekib…

Smart Start Mikro Hibe Başvuru Çağrısı

Resim
Smart Start Projesi; Avrupa Birliği – Sivil Toplum Hizmetleri ve Medya Programı 2014-2015 tarafından desteklenen bölgesel bir proje. Projenin amacı; Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Bosna Hersek’teki sivil toplum kuruluşları (STK) için sosyal girişimciliğe fırsat veren bir ortamın yaratılmasına yardımcı olmak ve STK’ların sürdürülebilirliğini ve sosyal etkisini geliştirmek. Proje, Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Konsorsiyum üyeleri: Centre for Civil Society Promotion – CCSP (Bosna Hersek), Centre for Research and Policy Making (Makedonya), Institute for entrepreneurship and economic development (Karadağ), Centre for Development of Non-Profit Sector (Sırbistan) ve Yaşama Dair Vakıf – YADA (Türkiye). Partner organizasyon: CEDRA HR (Hırvatistan) Projenin ilk ayağı, beş proje ortağı ülkeden seçilecek toplam 100 STK’nın (her ülkeden 20 STK), kendi kendini finanse etme stratejilerinin geliştirilmesi…

2016 Yılının İkinci Eğitimi Tamamlandı

Resim
Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarına yönelik Avrupa Birliği Mali Kaynakları ve Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi düzenlendi. 

İldeki farklı kurumlarda çalışan toplam on altı kişinin katıldığı eğitim, 16-17-18 Mayıs tarihlerinde üç gün boyunca devam etti. Eğitimde Avrupa Birliği mali kaynakları tanıtılırken bir yandan da bu kaynaklardan daha etkin yararlanılabilmesi için sunulacak projelerin nasıl hazırlanabileceği öğrenildi.

Eğitim sonunda katılım belgesi verilirken katılımcılar Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunu da ziyaret ettiler.

Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı

Resim
Yurtdışı vatandaşlara yönelik Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı ile, yurtdışında yaşayan gençlerimizin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve gençlerimize tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu amaca hizmet edecek tüm proje konuları desteklenebilecektir. Ancak öncelik verilen konular şunlardır:
• Tarih, kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet temalı çalışmalar, • Kültürel ve sanatsal atölye çalışmaları, • Tarihi ve kültürel mekânların görülmesi, • Türkçe eğitimleri.
Program kapsamında yukarıda belirtilen öncelikli konu başlıklarına uygun olarak yapılacak proje tekliflerinde;
• gezi programları, • atölye çalışmaları, • kültürel etkinlikler, • eğitim ve seminer, faaliyetlerinden birkaçının yer alması beklenmektedir. Ancak bunların dışında programın amacına hizmet edebilecek tüm faaliyetler desteklenebilecektir. Programlarda kültür ve eğitim faaliyetlerinin bulunması ve gezilerde rehberlerin yer alması beklenmektedir. Ayrıca program kapsamındaki grupların her biri…

Ayrımcılıkla Mücadele Programı

Resim
Ayrımcılıkla Mücadele Programı ile, yurtdışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde karşılaştıkları ayrımcılıklarla ilgili mücadele mekanizmalarının desteklenmesi, hak ve özgürlük ihlalleri ve nefret söylemlerinin izlenmesi, raporlanması ve yaşanan ayrımcılıkların önlenmesine yönelik kamuoyu duyarlılığının artırılması amaçlanmaktadır.
Öncelikli Proje Konuları
• Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemleriyle mücadele kapsamında kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar, • Ayrımcılık konusunda faaliyet gösteren kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, • Ayrımcılık vakalarının tespiti ve iyileştirme önlemlerine yönelik izleme ve raporlama faaliyetleri, • Uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla STK’lar arasında ayrımcılığın önlenmesi noktasında yürütülecek ortak çalışmalar, • Bu alanlardaki bilimsel çalışma ve araştırmalar.
Örnek Faaliyetler
Proje tekliflerinde; • bilgilendirme ve farkındalığı artırmaya yönelik …

İdari İşbirliği ve Bilgiye Erişimin Güçlendirilmesi Teklif Çağrısı

Resim
İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/006 sayılı, “Avrupa Birliği’nde İşçilerin Başka Bir Üye Ülkede Geçici Görevlendirilmesi, İdari İşbirliği ve Bilgiye Erişimin Güçlendirilmesi” başlıklı teklif çağrısı yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi 28 Haziran 2016’dır. İlgili teklif çağrısına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Not: Teklif çağrısı kapsamında en az 4 farklı ülkede kurulmuş 4 kurum/kuruluşun ortaklığından oluşan konsorsiyumların başvuruları kabul edilecektir. Teklife konu faaliyetlerin en az 7 EaSI katılımcısı ülkede gerçekleştirilmesi gerekmektedir (28 AB Üye Ülkesi, İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, TÜRKİYE).

Akademik Ziyaret Desteği Başvuruları Başladı

Resim
Araştırmacı Bağlantıları programının bu bileşeni kapsamında, İngiltere’de kariyerinin başında bulunan araştırmacılara altı aya kadar olan Türkiye ziyaretleri için ya da Türkiye’deki genç araştırmacıların İngiltere ziyaretleri için finansal destek sağlanmaktadır. Bu fon ile işbirliği kurmaya yönelik bağlantıların güçlendirilmesi, gelişmekte olan ülkelerin araştırma kapasitelerinin geliştirilmesi ve araştırmacılara yönelik kariyer fırsatlarının arttırılması amaçlanmaktadır. Son başvuru tarihi: 27 Haziran 2016

Buradan başvurabilirsiniz.

Gelecek Turizmde 2016 Dönemi Başvuruları Başladı

Resim
Gelecek Turizmde’nin 2016 dönemi başvuruları başladı. Siz de geleceğe değer katacağını düşündüğünüz sürdürülebilir turizm fikrinizle 3 Mayıs – 1 Temmuz tarihleri arasında www.gelecekturizmde.com adresinden başvurabilirsiniz. Gelecek Turizmde kapsamında kabul edilen projenin bütçesi en az 15.000.-TL en fazla 100.000.-TL olabilir. Proje tutarının %100’üne kadar olan kısmı Gelecek Turizmde tarafından karşılanacaktır. Toplam proje bütçesinin 100.000.-TL’den fazla olması durumunda, Hibe Faydalanıcısı bu fazla meblağın nasıl finanse edileceğini veya nasıl ayni katkı sağlanacağını belirtmelidir. (Bkz. Ek 2 Gösterge Niteliğinde Bütçe Formu) Gelecek Turizmde projesinde herhangi bir eş fonlama uygulanmamaktadır.
Ön Başvuru Formunun Teslimi İçin Son Başvuru Tarihi: 1 Temmuz 2016

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Mevlana Kültürel Etkileşim Programı

Resim
Mevlana Kültürel Etkileşim Programı ile, ülke ve topluluklar arasında sosyal, kültürel, akademik, mesleki ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik, benzer alanlarda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerin iletişim, iş birliği ve kapasitelerinin artırılması yoluyla ülkemiz ile ülke ve topluluklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Bu amaca hizmet edecek tüm proje konuları desteklenebilecektir. Ancak öncelik verilen konular şunlardır:
• Farklı ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ve profesyoneller arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı ile işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar, • STK’lar, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri gibi yapıların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, • Ülkeler arasında kültürel etkileşimi artıracak görsel ve işitsel materyallerin hazırlanmasına yönelik çalışmalar, • Edebi, bilimsel ve kültürel değeri olan önemli eserlerin tercüme edilmesi, basımı ve dağıtımına ilişkin çalışmalar, • Kültürel iletişim v…

Sosyal Taraflara Yönelik Hibe Teklif Çağrısı

Resim
EaSI Programı kapsamında “İşletme Temsilcilerinin Bilgilendirilmesi, Danışma ve Kararlara Katılması” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.
Teklif çağrısının amacı, işletmelerde çalışanların bilgilendirilmesi ve danışma sürecinin işletilmesi ve çalışanların yönetime katılımı hususundaki AB müktesebatı ve politikalarının uygulamasına katkıda bulunan faaliyetlerin desteklenmesidir.

İşletmelerde işçilerin karar alma süreçlerine katılımı konusunda hakların  kullanılması ve ödevlerin yerine getirilmesi için işçi ve işveren temcilsileri, konsorsiyum veya bağlı ortaklıklara destek sağlayacak teklif çağrısının toplam bütçesi 7,3 milyon Avro’dur.
Proje başvurularının 17 Haziran 2016 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız. AB Programları Hibe Duyuruları için tıklayınız. EasI Programı hakkında yarıntılı bilgi için tıklayınız.

Siz de proje eğitimi alabilirsiniz!

Resim
Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, Avrupa Birliği Mali Kaynakları ve Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerine devam ediyor.
Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapanlara yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimler, 16-17-18 Mayıs 2016 tarihlerinde sabah 09.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Eğitime katılmak isteyenlerin BU BAĞLANTIDAKİ formu indirerek afyonab@gmail.com e-posta adresine –konu kısmına Eğitim yazarak- göndermeleri gerekmektedir. Her bir grup 15 kişi ile sınırlandırılmıştır. İlk müracaattan itibaren yapılacak sıralamada ilk grupta yer alamayanlar ikinci ve üçüncü gruplara alınacak ve eğitim tarihleri kendilerine bildirilecektir. Formu indirmek konusunda sorun yaşayanlar (272) 214 0754 numaralı telefondan 230 veya 232 numaralı dahili hatlardan ofisimize ulaşarak talep edebilirler. 
Katılımcılara, Valiliğimiz tarafından herhangi bir yolluk veya harcırah ödemesi yapılmayacak olup bu konu her …

Dünyaya Bakan 100'ümüz Projesi Tamamlandı

Resim
Valimiz Hakan Yusuf Güner ilimizde kurduğu Projeli Yönetim Modeli çerçevesinde AB ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğünce yürütülen Dünya'ya Bakan 100'ümüz Projesi kapsamında eğitimler yapıldı. Eğitimleri başarılı bir şekilde bitiren kursiyere Vali Vekili Ahmet Ali Barış tarafından sertifikaları takdim edildi.
Valilik B Blokta Valilik Proje Üretim ve Koordinasyon Merkezi bürosunda gerçekleştirilen programa Vali Vekili Ahmet Ali Barış'in yanı sıra Vali Yardımcıları Kamil Kıcıroğlu, Çalışma ve İş-Kur İl Müdürü Erdem Ünlüyalvaç, AB ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ali Ertürk ve kurum çalışanları ile kursiyerler katıldı.
Tören öncesi açılış konuşması yapan AB ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ali Ertürk; "İlimiz ve ülkemizde faaliyet gösteren üretici, ithalatçı veya ihracatçı kesimlerin dış ticaret sektöründe en çok eksikliğini hissettikleri şey, dış ticaret alanında resmi iş ve işlemleri yürütecek, operasyonları gerçekleştirebilecek yetişmiş, tecrübeli personelin bulunmayışıdır. İki …