Mevlana Kültürel Etkileşim Programı

Mevlana Kültürel Etkileşim Programı ile, ülke ve topluluklar arasında sosyal, kültürel, akademik, mesleki ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik, benzer alanlarda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerin iletişim, iş birliği ve kapasitelerinin artırılması yoluyla ülkemiz ile ülke ve topluluklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu amaca hizmet edecek tüm proje konuları desteklenebilecektir. Ancak öncelik verilen konular şunlardır:

• Farklı ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ve profesyoneller arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı ile işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar,
• STK’lar, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri gibi yapıların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar,
• Ülkeler arasında kültürel etkileşimi artıracak görsel ve işitsel materyallerin hazırlanmasına yönelik çalışmalar,
• Edebi, bilimsel ve kültürel değeri olan önemli eserlerin tercüme edilmesi, basımı ve dağıtımına ilişkin çalışmalar,
• Kültürel iletişim ve etkileşime ilişkin bilimsel çalışma ve araştırmalar.


Bu program kapsamında; ilgili alanlarda çalışmalar yapmak kaydıyla, kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden;

• Sivil Toplum Kuruluşları,
• Üniversiteler,
• Düşünce Kuruluşları ve
• Araştırma Merkezleri 

Başvuru yapabilirler. Programa başvuru yapacak başvuru sahibi kurum ve kuruluşların, kuruluş kanunu ya da tüzüğünde tanımlanmış kuruluş amacı ve faaliyet alanları ile program amaç ve önceliklerinin uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca, teklif edilen projelerin yürütülebilmesini teminen başvuru sahibi kuruluşun, idari, mali ve insan kaynakları kapasitesinin teklif edilen projenin hacmi ile uyumlu olması gerekmektedir. İlgili alanlarda geçmişte yürütülen proje ve faaliyetlerin bulunması, değerlendirme aşamasında başvuru sahibine avantaj sağlayacaktır.

Programa başvuruların, 2 dönem halinde alınması planlanmaktadır:

II. Dönem: 01 Mayıs 2016 – 30 Mayıs 2016Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kentinize 10 Dakika Ayırır mısınız?

Belediyelere yönelik Proje Teklif Çağrısı

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı