Kayıtlar

Ekim, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Teklif Çağrısı

Resim
Bakanlığımız tarafından gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, hayaller gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje teklif çağrısına (2019 – I Özel Çağrı) çıkılmıştır.
Programa, Üniversitelerde Gençlik Toplulukları, İlkokul, Ortaokul, Bilim ve Sanat Merkezi, Liselerde Gençlik Grupları proje teklifinde bulunabilecektir.
2019-I Özel Çağrısı kapsamında gençlerimizin “Gönüllülük”, “Kültür ve Sanat”, “Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor”, “Yenilikçi Fikirler”, “Çevre Bilinci” ve “Hayvanların Korunması” başlıklarındaki projelerine destek verilecektir.
Program kapsamında desteklenmesi uygun görülen projelere; Gençlik Grupları için 5.000-20.000 TL,Gençlik Toplulukları için ise 5.000 – 25.000 TLarasında destek verilecektir.
Bürokratik süreçlerin hızlandırılması, ge…

COSME Teklif Çağrısı: Kümelenme

Resim
Avrupa Birliği’nin, EU2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri ”Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin %90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.
COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;
KOBİ’lerin finasmana erişiminin arttırılması,Pazarlara erişimin iyileştirilmesi,Çerçeve koşullarının geliştirilmesiGirişimciliğin teşvik edilmesiamacıyla 7 yıl için 2,3 milyar Avro olarak belirlenmiştir.
Çağrının temel amacı sektörel ve coğrafi sınırlara bağlı kalmadan kümler ve iş ağları arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. Bu çağrı ile Avpa dışındaki ülkelere olan stratejik ilgi artacaktır.
Söz konu…

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Teknik Destek Projesi

Resim
Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 6 Nisan 2018 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse etmiş olduğu projenin amacı, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde yerel düzeyin idari kapasitesini güçlendirerek, bu süreçte Türkiye’deki ve AB’ye üye ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak kalıcı köprüler kurmaktır. Projeye ilişkin ayrıntılı bilgiye www.yereldeab.org.tr/sehireslestirme İnternet sitesinden erişilebilir.
Proje faaliyetleri arasında yerel yönetimlerin AB ile ilgili konularda bilgi düzeyinin kapasite geliştirme faaliyetleri yoluyla arttırılması da bulunmaktadır. Bu kapsamda AB Müktesebatı konulu kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecektir. 4 gün sürmesi planlanan eğitimlerin ikincisi 5-8 Kasım 2019 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenmesi öngörülmektedir. Eğitimde değini…

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi VI. Dönem Teklif Çağrısı Neleri İçeriyor

Resim
Son Başvuru Tarihi: 12 Kasım 2019
Program Bütçesi: 4.500.000 EURO
Hibe Miktarı: En düşük 60.000 EURO, En yüksek 150.000 EURO
Hibe Oranı: En düşük %50, En yüksek %90
Proje Süresi: En az 15 Ay, En çok 18 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri: Avrupa Birliği üye ve aday ülkeler ve Türkiye’de kurulu sivil toplum kuruluşları
Uygun Ortaklar: Avrupa Birliği üye ve aday ülkeler ve Türkiye’de kurulu sivil toplum kuruluşları
Proje Konuları: AB-Türkiye Müzakere Başlıkları (Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Mali Hizmetler, Bilgi Toplumu ve Medya, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Balıkçılık, Taşımacılık Politikası, Enerji, Vergilendirme, Ekonomik ve Parasal Politika, İstatistik, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletme ve Sanayi Politikası, Trans-Avrupa Ağları, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu…