Yayınlar

Şubat, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP)

Resim
Amaç
Alternatif turizme yönelik olarak altyapının geliştirilerek turizm destinasyonlarının cazibesinin, tanınırlığının ve katma değerinin artırılması
Öncelikler Proje ile en ilgili olan sadece bir öncelik seçilmelidir. 1) Termal sağlık turizmi bölgelerinin sosyal aktivite imkanlarının artırılması, altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve kar amacı gütmeyen kurumlara ait sağlık turizmine yönelik tesislerin hizmet kalitesi ile kapasitesinin iyileştirilmesi 2) Zanaat ve halk sanatları ile gastronomi konuları öncelikli olmak üzere yaratıcı turizm kapsamında cazibe merkezlerinin ve turistlerin etkin katılım sağlayabilecekleri deneyimleme atölyelerinin oluşturulması 3) Kırsalda turizm değerleri yönünden öne çıkan lokasyonların turizm potansiyelini ve bilinirliğini artırmaya yönelik yenilikçi / ilgi çekici altyapıların oluşturulması ÖNEMLİ: Bu önceliklere ilişkin detaylı açıklamalar ve örnekler için başvuru rehberinin 32 - 39 sayfalarında yer alan "2.1.3.3 Proje Konuları" bölümünü inceleyin…

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP)

Resim
Programa sunulacak projeler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Başvuru Süreci Son Başvuru Zamanı Projenin KAYS Girişi ve Onayı 10.05.2020 | 23:59 Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi 15.05.2020 | 18:00
Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir
Amaç İmalat sanayisi ve turizm sektörlerinde mesleki eğitim kurumları ile özel sektör işbirliğinde mesleki eğitim altyapısının ve kalitesinin geliştirilmesi Önceli…

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı Bilgilendirme Günleri

Resim
“Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı” kapsamında düzenlenecek olan bilgilendirme günü ve eğitim etkinlikleri 10-20 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecektir. Bilgilendirme günleri ve eğitimlere ilişkin güncel il ve tarih listesi için lütfen buraya tıklayınız.

Bilgilendirme Günleri, Proje Döngüsü Eğitimi, Ön Teklif Hazırlama ve Tam Başvuru Hazırlama Eğitimleri etkinliklerine her biri için ayrı ayrı kayıt yapılması zorunludur. Lütfen kayıt olmak için buraya tıklayınız.
Bilgilendirme günü ve eğitim etkinliği detayları için kayıt işlemi sonrasında e-postanıza gönderilecek belgeyi lütfen dikkatlice inceleyiniz.

Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı-Temel Haklar için Kültür Teklif Çağrısı

Resim
Hibe Programının Genel Amacı: İfade özgürlüğünün, diyaloğun, hoşgörünün, ayrımcılıkla mücadelenin ve bireysel özgürlüklerin teşvik edilmesi amacıyla kültürel girişimlerin desteklenmesi.
Hibe Programının Özel Amaçları:
Vatandaşlık eğitimi, kültürlerarası ve farklı dinlere mensup bireyler arasında diyalog, barış için diyalog, farkındalık artırıcı kampanyalar gibi yerel düzeyde ve ülke çapında gerçekleştirilecek faaliyetler aracılığı ile etnik, sosyal ve siyasal kutuplaşmaların temel nedenlerinin azaltılmasına yardımcı olmak.
Şiddetin bütün türleriyle mücadele, sürdürülebilir barış ve sosyal uyumun güçlendirilmesi ile kültürel bakış açısının genişletilmesi amacıyla Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve kültür enstitülerinin kültür alanındaki girişimlerinin teşvik etmek.
Hibe programı kapsamında iki ayrı lot bulunmakta olup, hibe programının öncelikleri her iki lot için de geçerlidir.
Lot 1 (2 milyon avro): Kültürel alanda aktif olan STK’ların işleyişlerini güvence altına almak için temel i…

Yerel Yönetimler: Sürdürülebilir Şehirler İçin Ortaklık 2020 Teklif Çağrısı

Resim
Yerel Yönetimler: Sürdürülebilir Şehirler İçin Ortaklık 2020 Teklif Çağrısı Avrupa Komisyonu tarafından yayınlandı.
Ön Başvurular için son tarih: 27 Mart 2020

Bu teklif çağrısı 4 coğrafi ve 2 yatay alana ayrılmıştır:
Coğrafi alanlar:
-Lot 1: Sahra Altı Afrika'daki sürdürülebilir şehirler için ortaklıklar -Lot 2: Asya ve Pasifik'teki sürdürülebilir şehirler için ortaklıklar -Lot 3: Latin Amerika ve Karayipler’deki sürdürülebilir şehirler için ortaklıklar -Lot 4: Güney ve Doğu komşulardaki sürdürülebilir şehirler için ortaklıklar
Yatay alanlar:
-Lot 5: Sürdürülebilir şehirler için ortaklıklar
Bu alan için, Avrupa yerel kurumların maksimum nüfus boyutu 150.000, ortak ülkeler için 300.000 kişi olarak belirlenmiştir.
-Lot 6: Kırılgan ülkelerde sürdürülebilir şehirler için ortaklıklar.
OECD’nin listesinde yer alan son derece kırılgan 15 ülke alan 6 için uygundur.
Başvuru sahipleri proje başlıklarında hangi alandaki projeye başvurduklarını açıkça belirtmelilerdir.
Bu Teklif çağrısının genel hedefi…

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı (NEET PRO)

Resim
“Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı (NEET PRO)” Hibe Rehberi ve ekleri (EuropeAid/168241/ID/ACT/TR) yayımlanmıştır.
Hibe Programının Genel Amacı: Mevcut iş gücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak.
Hibe Programının Özel Amacı: Kapsamlı, bütüncül ve aktif işgücü piyasası tedbirlerinin ortaya konulması yoluyla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini ve iş gücüne katılımlarını artırmak.
Hibe Programının Öncelik Alanları:
1.Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-29 yaş arası kişilerin projeye hedef kitle olarak dahil edilmesi,
2. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere ulaşılarak İŞKUR’a kayıtlı olmalarının temin edilmesi,
3. Mesleki eğitim (zorunlu), girişimcilik eğitim programları, işbaşı eğitim, işgücü piyasasına yönelik genel beceriler (iletişim becerileri, iş becerileri, liderlik becerileri, problem çözme, bilgisayar kullanımı be…

COSME Teklif Çağrısı: Avrupa Hafif Sanayi İnovasyonu ve Teknolojisi (ELIIT) Projesi

Resim
COSME Programı, KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılmasını ve girişimciliğin teşvik edilmesini destekleyen bir programdır. Söz konusu program kapsamında KOBİ’ler ile yenilikçi paydaşlar arasında ortaklıkların geliştirilmesi ve arttırılmasını hedefleyen “ELIIT (European Light Industries Innovation and Technology Project) Projesi” teklif çağrısı yayımlanmıştır.
Teklif çağrısının amacı, tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler ile yenilikçi ve yeni teknoloji sağlayıcıları (üniversiteler, teknoloji & inovasyon merkezleri, araştırma merkezleri, vb.) arasında ortaklık oluşturmaktır. Bu ortaklık ile birlikte ortaklıkların verimliliklerin arttırılması, kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.
Bu hedefle ortaklıklara, yeni ürün veya prototip geliştirmeleri için 70.000 Avro doğrudan ekonomik destek verilecek ve bunun yanı sıra teknoloji konularında danışmanlık hizmeti, netw…

2020 Yılı SOGEP Başvuruları Başladı, Son Tarih 6 Mart

Resim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 yılında ülke genelinde yürütülecek olan 166 Milyon TL bütçeli Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) ilişkin, T.C Zafer Kalkınma Ajansı tarafından TR33 Bölgesi genelinde proje hazırlık süreci başlatılmıştır.
T.C Zafer Kalkınma Ajansı tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Ön başvuru aşaması kapsamında proje fikrinin ortaya konulduğu SOGEP Proje Öneri Formu’nun doldurularak en geç 6 Mart 2020 tarihine kadar pyb@zafer.gov.tr ve pgub@zafer.gov.tr adreslerine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan T.C Zafer Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda yapılacaktır. Nihai olarak 2020 SOGEP kapsamında her bir il için 3 asıl ve 3 yedek olmak üzere toplam 6 proje hazırlanması hedeflenmektedir.
2020 SOGEP’e ilişkin bilgiler, ekte yer almakta olup ayrıntılı sunum ve SOGEP Proje Öneri Formu htt…

AVRUPA SOSYAL İNOVASYON YARIŞMASI 2020

Resim
Avrupa Komisyonu, parlak fikirleri desteklemek üzere bir inovasyon yarışması düzenlemektedir. Avrupa Sosyal İnovasyon Yarışması adlı yarışma, toplumsal sorunlara çözüm üretebilmek için yaratıcılık potansiyelini arttırmayı ve Avrupa’da sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılmayı hedeflemektedir.
Yarışma, AB’ye üye devletlerden ya da Ufuk 2020 Programına katılım sağlayan ülkelerden herkesin başvurusuna açıktır. Dolayısıyla ülkemizden çıkacak parlak fikirler yarışmaya dâhil olabilecektir. Yarışmaya, 18 yaş ve üzeri herkes bireysel başvuruda bulunabilmektedir. Ayrıca, kamu idaresi dışındaki tüzel kişilerin başvurusu da mümkündür.
Yarışmadaki en parlak 3 projenin her birine 50.000 avro ödül verilecek olup, son başvuru tarihi 4 Mart 2020 olarak belirlenmiştir.
Duyuruya ulaşmak için tıklayınız. Yarışma kurallarına ulaşmak için tıklayınız. Yarışmaya ilişkin Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız.